Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

1.1 Beaditude ingeschreven bij de KvK onder  en BTW nr .
Adres:
Telefoon: 06247719711.2

 

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GETSOME BRACELETS voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien GETSOME BRACELETS voor de uitvoering van overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door GETSOME BRACELETS erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door GETSOME BRACELETS

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken binden GETSOME BRACELETS eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door GETSOME BRACELETS of een door GETSOME BRACELETS verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn GETSOME BRACELETS en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van GETSOME BRACELETS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 GETSOME BRACELETS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 De prijzen van GETSOME BRACELETS zijn sterk onderhevig aan de grondstofprijswijzigingen van edelmetalen en edelstenen op de wereldmarkt. Schommelingen in deze marktprijzen kunnen derhalve periodiek leiden tot prijsverhogingen. GETSOME BRACELETS heeft het recht om op deze gronden een prijsverhoging door te voeren, ook als de goederen reeds besteld zijn en de status “te leveren” of “backorder” hebben.

3.3 In geval van prijsverhoging tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en levering heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Dit recht vervalt 10 dagen nadat GETSOME BRACELETS de prijsverhoging bij de afnemer kenbaar heeft gemaakt.

3.4 Het in artikel 3.2 genoemde is niet van toepassing indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. In het geval van consumenten geldt dat de bestelling wordt verzonden direct na ontvangst van de betaling. Voor het verzenden van bestelde zaken kan GETSOME BRACELETS verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij GETSOME BRACELETS bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.3 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

4.4 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

4.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door GETSOME BRACELETS opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van GETSOME BRACELETS zijn, waarna GETSOME BRACELETS zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. Bij armbanden zal de vervaardiging beginnen na ontvangst van alle gegevens.

 

Artikel 6. Zichttermijn en Ontbinding

6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij GETSOME BRACELETS overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen producten op maat zijn gemaakt. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan GETSOME BRACELETS heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij GETSOME BRACELETS. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen Wij behouden het recht om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen buiten onze schuld om zijn beschadigd of incompleet worden geretourneerd. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt GETSOME BRACELETS na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. Armbanden die speciaal voor u de klant vervaardigd zijn kunnen niet geretourneerd worden.6.2 Onverminderd de rechten van GETSOME BRACELETS op basis van de wet is GETSOME BRACELETS gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan GETSOME BRACELETS omstandigheden ter kennis komen die GETSOME BRACELETS goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien GETSOME BRACELETS bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.6.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan GETSOME BRACELETS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is GETSOME BRACELETS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.6.4 Persoonlijk op maat gemaakte armbanden kunnen niet terug genomen worden bij opgaaf verkeerde polsmaten. Onze paracord armbanden worden met de hand gemaakt. Verkeerd bestelde armbanden moeten wij uit elkaar halen en opnieuw maken. Wij kunnen u armband voor €7,50 weer op maat maken incl verzendkosten Graag het bedrag overmaken naarGETSOME BRACELETS NL17KNAB0603817033 omschrijving: ordernummer/artikelArtikel 7. Overmacht7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop GETSOME BRACELETS geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij GETSOME BRACELETS en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GETSOME BRACELETS de verbintenis had moeten nakomen.7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door GETSOME BRACELETS niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.7.4 Indien GETSOME BRACELETS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.Artikel 8. Garantie8.1 GETSOME BRACELETS biedt een garantie van 3 maanden na aanschaf van de goederen. Echter wanneer er schade ontstaat door een onjuiste behandeling van het sieraad dan dekt onze garantie deze kosten niet.8.2 GETSOME BRACELETS is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan GETSOME BRACELETS deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan GETSOME BRACELETS. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.8.4 Indien klachten van de afnemer door GETSOME BRACELETS gegrond worden bevonden, zal GETSOME BRACELETS naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van GETSOME BRACELETS en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van GETSOME BRACELETS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van GETSOME BRACELETS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van GETSOME BRACELETS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.8.5 GETSOME BRACELETS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens GETSOME BRACELETS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van GETSOME BRACELETS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.Artikel 9. Betaling9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling direct bij afronding van de bestelling via één van de aangeboden betaalmethodes te worden voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk.9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van GETSOME BRACELETS en de verplichtingen van de afnemer jegens GETSOME BRACELETS onmiddellijk opeisbaar.9.3 Indien GETSOME BRACELETS haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.9.4 Indien GETSOME BRACELETS kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud10.1 De eigendom van alle door GETSOME BRACELETS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij GETSOME BRACELETS zolang de afnemer de vorderingen van GETSOME BRACELETS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van GETSOME BRACELETS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.10.2 De door GETSOME BRACELETS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht GETSOME BRACELETS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.Artikel 11. Privacy11.1 GETSOME BRACELETS respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door GETSOME BRACELETS niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden. GETSOME BRACELETS is echter wel gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven indien de wet dit vereist.11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van GETSOME BRACELETS kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen GETSOME BRACELETS worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.11.3 Persoonsgegevens zullen op verzoek van de online bezoeker zo spoedig als mogelijk is worden verwijderd.Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door GETSOME BRACELETS geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij GETSOME BRACELETS en/of haar leveranciers. Het (laten) produceren van goederen (sterk) lijkende op de modellen van GETSOME BRACELETS is dan ook nadrukkelijk bij de wet verboden. Personen of bedrijven die zich daar niet aan houden zullen derhalve worden vervolgt.12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.Artikel 13. Toepasselijk rechtOp alle rechtsbetrekkingen waarbij GETSOME BRACELETS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Koopverdrag wordt uitgesloten.Artikel 14. Geschillen14.1 De afnemer kan vragen en/of klachten per email voorleggen aan GETSOME BRACELETS en worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer telefonisch op de hoogte gesteld van de duur van de vertraging. Klachten dienen te aller tijden te zijn voorzien van de naam, adres en woonplaats gegevens van de afnemer.Artikel 15. Wijzigingen15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.15.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op de website van GETSOME BRACELETS zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.